MODIS satellite imagery showing the snow swath through the southern Interlake.

MODIS satellite imagery showing the snow swath through the southern Interlake.

MODIS satellite imagery showing the snow swath through the southern Interlake. Photo via @robsobs.

MODIS satellite imagery showing the snow swath through the southern Interlake. Photo via @robsobs.